Skötsel och underhåll


Dagens teknik har gjort akvarieskötseln betydligt enklare och i dag är det fullt möjligt att begränsa tiden för underhåll av ett akvarium till endast enstaka timmar per år.
Det är egentligen bara en fråga vad det får kosta!
För de flesta akvarister, såväl för nybörjaren som den mer erfarne är det dock så att man vill aktivt ägna sin hobbyn flera timmar varje månad.
En generell tumregel är: Ju större akvarium Du har desto mindre skötsel kräver det

Daglig tillsyn
En timer som håller ljuset tänt 10 - 12 timmar/dygn, vilket motsvarar längden på en tropisk dag.
Kontrollera temperaturen - Dagens termostatvärmare är mycket tillförlitliga, men du bör ändå kontrollera temperaturen dagligen.
Kontroll av filter - Se till att filtret arbetar som det ska.
Utfodring - Vanligtvis 2 gånger/dag och inte mer varje gång än att fiskarna hinner äta upp allt på en kort stund.
I våra butiker har vi bra foderautomater som underlättar matningen.
Nattaktiva fiskar matas med speciellt avsett foder och först när akvariet är släckt.

Tillsyn varje vecka
Delvattenbyte – Lite beroende på akvariets storlek och mängden fisk i akvariet men normalt 10 – 20 % av akvariets vatten byts ut.
Vattentest - Kontrollera regelbundet nitrit, pH-värde och karbonathårdhet och då framför allt i början innan allt stabiliserat sig.
Rengörningsarbete - Ta bort vissna blad, trimma eventuellt snabbväxande växter, ta bort alger från akvarieglaset, Tvätta sanden med en sandtvättare (sughävert).
Filterrengöring - Filtret måste rengöras om kapaciteten skall bibehållas - Vid behov byt ut filtermaterialet mot nytt. Olika filtermaterial har olika livslängd men en filterpatron ska bytas minst 2 gånger/år

Tillsyn 1 - 2 gånger om året
Gamla lysrör ger inte tillräckligt med ljus för växterna trots att de fortfarande lyser och fungerar. Byt ut dessa minst en gång om året och har du dubbla rör så byter du med någon veckas mellanrum för att inte ”bränna” plantorna blad.
Redan efter cirka 6 månader har det gamla lysröret tappat så pass mycket effekt att det ofta inte är tillräckligt för de mer ljuskrävande växterna. 

Delvattenbyte
Vid regelbunden och varierande utfodring så kommer olika ämnen in i ditt akvarium varje dag. Fisk och växter tar upp näringen bearbetar den och släpper sedan ut restprodukterna i vattnet igen.
I ett korrekt skött och välfiltrerat akvarium finns det ett antal viktiga bakterier och microorganismer som tar hand om dessa restprodukter. Alla restprodukter i akvariet kan dock inte helt brytas ner av bakterierna eller omvandlas på ett sådant sätt att de kan fungera som gödning åt växterna. I alla akvarier finns det giftiga ämnen som i stora kvantiteter är giftiga för fiskarna.
Precis som du vädrar hemma när luften känns "instängd", måste du också hjälpa fiskarna med att förse dem med nytt vatten till deras hem.
Vanliga nybörjarfel är att man byter vatten felaktigt eller för sällan. Det bildas snabbt stora mängder av giftiga ämnen i ett litet, överbefolkat akvarium och det är fel att tro att man kan vänta i 3 – 4 månader för att sedan kompensera allt detta med ett större vattenbyte.
I dessa miljöer är fiskarna mes stressade och det är inte ovanligt med sjukdomar och problem med alger.
Att hålla akvariefiskar kräver endast en liten stund i veckan och till akvariestens hjälp finns bra hjälpmedel;
Slanghävert/sandtvättare som med med fördel förlängas med en slang som räcker hela vägen till lämplig golvbrunn. Detta gör risken minimal för "vattenslabb". Om slangen sedan, med hjälp av en trädgårdkoppling kopplas direkt på t.ex. duschslangen (i stället för). Skruva bort duschslangen och skruva på akvarieslangen i stället så underlättar detta vid påfyllning.

Tips vid tömning av akvariet

  • Innan du börjar tömma akvariet skall du dra ut alla kontakter.
  • Ställ hinkarna på en handduk på golvet och sätt ner slanghäverten i akvariet.
  • Använd en ren diskborste till stenar, rötter eller andra dekorationer.
  • Pumpa på hävertblåsan eller sug i slangänden för att få igång häverteffekten - Sikta i hinken och börja töm.
  • Samtidigt som du tömmer passa då på att "dammsuga" sanden med häverten. OBS! för att inte skada växterna sug inte närmare än cirka 5 cm från akvarieväxten.
  • Glöm inte att hinken snabbt blir full och vattnet rinner ut på golvet - För att undvika detta kan det underlätta att vara två som hjälps åt; En som fyller hinken och en annan som tömmer ut den i avloppet.
    Ett alternativ är att skaffa en lång slang som räcker till lämpligt avlopp - Detta sparar både tid och energi och du slipper onödigt slabbande på golven

Hur du fyller på vatten
Tag en termometer och håll den under vattenkranen tills dess att du är säker på att du erhållit rätt temperatur på vattnet (24 - 26 grader brukar passa de flesta fiskar) - Fyll upp hinken och tillsätt lämpligt vattenberedningsmedel i lagom dos enligt bruksanvisningen och töm därefter försiktigt ut vattnet i akvariet.
När du fyllt upp akvariet glöm inte att ge växterna en dos växtnäring.

Varför vattenberedningsmedel?
Vid framställning av dricksvatten tänker sällan vattenverken på de som är akvarister. Deras jobb är att framställa vatten drickbart för människor. Dricksvattnet måste smaka bra, innehålla få eller inga föroreningar och bakterier och vattnet får inte heller skada vattenledningarna. Detta är inte lätt med tanke på kvaliteten på vårt dricksvatten på senare år blivit sämre och sämre. Den logiska följden av detta är att koncentrationen av tungmetaller ökar eller att kemikalier används för att ta död på farliga bakterier. Detta är anledningen till att det då inte är lätt för dig som akvarist att anpassa vattnet till fiskarnas känsliga slemhinnor. För att underlätta för dig finns vattenberedningsmedel. I butiken hjälper vi dig med rätt preparat.

Kontroll av vattenkvalitet
Du bör regelbundet testa ditt akvarievatten - Nitrit, nitrat, pH-värde och hårdhet.

Nitrit  är ett resultat av nedbrytning från fiskextrementen som blockerar syretillförseln i fiskens kropp. Detta betyder att höga nitrithalter kväver fisken inifrån.
Det kan finnas flera olika orsaker till ett högt nitritvärde men den vanligaste orsaken är ett överbefolkat eller att filtret inte arbetar ordentligt eller är allt för smutsigt. Kanske mediciner nyligen används som även skadat akvariets nyttiga bakterier (Nitrobacter).

Nitrater är Nitrobacternas "avföring". Detta är inte lika skadligt som nitriter men bör ändå hållas på en låg, kontrollerad nivå. Nitrathalten reduceras och hålls kontrollerad genom regelbundna vattenbyten och tillräckligt med växter.

pH-värde och karbonathårdhet - pH värdet i ditt akvarium beskriver om vattnet är surt, neutralt eller basiskt och karbonathårdheten (kH) ser till att pH-värdet håller sig stabilt. Desto lägre karbonathårdhet ju mindre stabilt kommer pH-värdet vara. Med ett lägre kH-värde kan det vara lättare att justera pH-värdet.
I ett normalakvarium rekommenderar vi följande värden; kH-värde 4-10 och pH-värde 6,5-7,5. Värden som skiljer sig bör korrigeras. 
Vi hjälper dig med testutrustning och eventuella preparat för att korrigera problemen.

Underhåll
​​​​​​​Många nybörjare tar omedelbart bort minsta lilla smuts eller minsta lilla blad som fallit av. Detta betyder att varje gång du sticker ner dina händer i akvariet stressar du dess innevånare. För att låta dina växter rota sig måste du dem tid. Därför bör all rengöring göras samtidigt med ett delvattenbyte. 
Hur blir du av med alger? På akvarieglaset, men också på stenar och växter upptäcker du ibland grönalger i form av små prickar. Du skall inte oroa dig för denna sortens alger. Grönalger är ett tecken på på bra vattenkvalitet, för en naturlig kontroll av dessa alger kan du sätta in fiskarter som t.ex. Otocinclus, Siamensis, vanlig algätare, Ansistrus, Plecostomus eller liknande.
Ibland kan även svärdbärare eller black mollys vara tillräckligt för att hålla grönalgerna under kontroll. Grönalger som finns på akvariets framsida kan lätt tas bort med hjälp av en algmagnet. 
Oavsiktlig överutfodring! En timma efter det att du matat dina fiskar ligger fodret kvar på botten, orörd av dina fiskar.
Du har definitivt matat för mycket. Ditt akvarium har kanske heller ingen eller för få bottenätare. En grupp malar av släktet Corydoras/pansarmal skulle göra jobbet och undanröja spåren av ditt misstag.
Om du av misstag matat för mycket så tag bort överblivet foder med lämplig hävert och gör gärna ett mindre delvattenbyte. 
Död fisk måste omedelbart tas ur akvariet medans vissna blad som fallit av kan ligga kvar till nästa delvattenbyte.
Täckglas och akvariets yttre glasytor ska hållas rena från smuts och kalkavlagringar

Akvariefiltret säkrar den biologiska livscykeln och det fungerar som hjärta, njurar och lungor i ditt akvarium. 
Hjärtat - Filterpumpen - Ser till att cirkulationen fungerar och leder fram vattnet till filterkammaren där filtermaterialet finns.
Njurarna - Filtermaterial - Här renas vattnet mekaniskt och i bästa fall även biologiskt. Men kom ihåg att människans njurar bara kan neutralisera de giftiga ämnena i vår kropp till en viss gräns. För att bli av med överskottet går vi på toaletten. I akvariet representerar detta delvattenbytet.
Lungan - Filterreturen - Placeringen eller designen av filtret säkrar att renat vatten syresätts med luft och därigenom livsnödvändigt syre.
Rätt kapacitet på ditt filter? De inre organen hos människan arbetar tillsammans i perfekt harmoni och detsamma gäller för ditt filter.
Filterkapacitet, filtervolym och storlek på akvariet måste stämma överens. Därför är det fel att installera ett filter med en kapacitet på 400-500 liter i ett akvarium på 60 liter. Vattenströmningen i ett sådant akvarium skulle bli så stark att många fiskar skulle få ett kortare liv. De nyttiga bakterierna (Nitrobakterna) skulle heller inte kunna rota sig i filtermaterialet med en sådan stark ström

Vad är och hur fungerar mekanisk och biologisk rening
För det första samlar filtermaterialet upp alla grövre smutspartiklar. Denna process kallas mekanisk filtrering.
Det andra och mer viktiga reningen är däremot att bryta ner smuts som lösts upp i vattnet. Detta kallas biologisk rening. Men det är varken filtret eller filtermaterialet som biologiskt omvandlar dessa ämnen. filtret och filtermaterialet utgör bara en grogrund för de nyttiga bakterierna som gör själva jobbet.
På marknaden förekommer en mängs olika filtermaterial - fråga personalen om råd - dock kan nämnas att filtervadd är att betrakta som ett mekaniskt filtermaterial.

Filtersystem
De två mest populära filtersystemen är ytter och innerfilter 
Ytterfilter - Fördelar - Större filtervolym än innerfiltret vilket ger en bättre biologisk rening
Nackdelar - Tar större plats och måste placeras utanför akvariet - något att beakta om det finns nyfikna småbarn i hemmet. 
Innerfilter  Fördelar - Ingen risk att filtret läcker ut vatten på det nya parkettgolvet eftersom filtret placeras inuti akvariet.
Nackdelar - mindre filtervolym vilket ger en sämre biologisk rening.

Inför semestern

Om ditt akvarium är välskött räcker det med att installera en timer och en foderautomat för att du skall kunna ta semester. Du kan givetvis be någon av dina vänner att mata fisken. I det fallet du väljer att anlita en god vän bör du iordningställa en checklista för hur akvariet skall skötas och fiskarna matas medan du är borta.
Det kan även vara bra att notera telefonnumret till din butik som kan finnas till han​​​​​​​ds i fall något skulle inträffa.
En kort semester på upp till en vecka brukar oftast bara kräva en timer för ljuset, semester- och weekendfoder finns i butiken.